Producenci
Regulamin

 

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 • Właścicielem Sklepu [dalej: „Właściciel”] jest Gastronomia Serwis Katarzyna Furgała wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sportowa 10/3, 41-250 Czeladź, NIP 6252285117, REGON 241148990, adres poczty elektronicznej: sklep@gastronomiaserwis.com, numer telefonu: 603 512 160
 • Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem
 • Składając zamówienie na stronie www.gastronomiaserwis.com, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
 • Właścicielowi Sklepu przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu, każdorazowa zmiana będzie obwieszczona wyłącznie przez opublikowanie regulaminu na stronie www.gastronomiaserwis.com
 • Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 • Ceny podane w Sklepie są rozróżnione na ceny netto i ceny brutto. Rozróżnienie to ma charakter wyłącznie informacyjny, gdyż na mocy Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaż dokonywana przez Sklep Gastronomia Serwis zwolniona jest od podatku.
 • Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych

§2 Zamówienia

 • Składanie zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.gastronomiaserwis.com 
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem
 • Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty
 • Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy
 • Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru
 • Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep, bądź też w momencie dokonania płatności
 • Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, możliwe jest anulowanie zamówienia poprzez zaprzestanie przechodzenia do jego kolejnych etapów. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane
 • Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia
 • Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze są rozróżnione na ceny netto i ceny brutto (zawierają podatek VAT) ) i określone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy oraz ewentualnych prowizji od płatności online, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy
 • Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności
 • Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres email lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia
 • W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn technicznych, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach
 • Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w §2 ust. 14, Sprzedawca może anulować zamówienie. Jeśli klient opłacił już zamówienie, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić pieniądze Klientowi na numer konta z którego zostały wysłane

§3 Sposoby płatności oraz realizacja zamówień

 • Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

                - Przelew zwykły: wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta na dołączonej fakturze proforma

                - Przelew natychmiastowy – ING IMOJE: tzw. płatności online dostępne na stronie Sklepu we współpracy z serwisem ING IMOJE. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ING Bank Śląski. W przypadku wybrania płatności online, do końcowej ceny za zakupione produkty, może zostać naliczana dodatkowa prowizja przeznaczona na obsługę płatności elektronicznych przez ING Bank Śląski

 • Klient nie ma możliwości dokonania płatności za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze
 • Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę ze strony Klienta to 7 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Sklep
 • Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i dotyczą wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych
 • Termin realizacji zamówienia wynosi 2 do 7 dni roboczych i liczony jest od momentu otrzymania płatności za zamówione produkty. W razie gdyby termin ten z przyczyn zależnych lub niezależnych od Sklepu miał się wydłużyć, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną
 • W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie
 • Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy wysyłkowej a także z powodu siły wyższej
 • Sklep nie prowadzi wysyłki poza granicami terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej

§4 Zwroty i Reklamacje

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient będący w świetle tej ustawy Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Zapis ten nie dotyczy firm (m.in. spółek, osób prawnych) oraz instytucji (m.in. stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego)
 • Po upływie 14 dni od momentu otrzymania towaru, prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa
 • Odstąpienia od umowy powinno mieć formę pisemnego oświadczenia dostarczonego bądź drogą mailową na adres biuro@gastronomiaserwis.com, bądź w tradycyjnej formie pisemnej na wydrukowanym formularzu
 • Towar powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu, powinien być kompletny, w stanie nie posiadającym śladów użytkowania. Jest wskazane, aby w miarę możliwości zwracana rzecz była zapakowana w oryginalne pudełko producenta
 • Odstępujący od umowy Klient (Konsument) ponosi bezpośrednie koszty związane z dostarczeniem zwracanego Towaru do Sklepu
 • Dokonane przez Klienta (Konsumenta) płatności będą mu zwrócone w ciągu 14 dni od momentu odebrania przez Sklep zwracanego Towaru, w tym również koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego przez odstępującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep
 • Płatności będą zwrócone przelewem na konto wskazane przez odstępującego od umowy Konsumenta
 • Towary dostępne w Sklepie www.gastronomiaserwis.com są wolne od wad fizycznych i prawnych, są fabrycznie nowe i objęte gwarancja producenta
 • Okres i warunki gwarancji uzależnione są od danego producenta
 • Zgłoszenie reklamacji powinno mieć formę pisemnego oświadczenia dostarczonego bądź drogą mailową na adres biuro@gastronomiaserwis.com, bądź w tradycyjnej formie pisemnej na wydrukowanym formularzu
 • Po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego, reklamowany Towar należy odesłać na wskazany przez Sklep adres. Należy pamiętać o dołączeniu do paczki dowodu zakupu, karty gwarancyjnej oraz w miarę możliwości oryginalnego opakowania producenta
 • Reklamowany Towar Klient wysyła na swój koszt. Towar powinien być spakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenia mechaniczne
 • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Sklep reklamowanego Towaru 
 • W przypadku gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zareklamowanego Towaru lub zaoferuje mu inny ze swojej oferty
 • Po uwzględnieniu reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione przez niego koszty wysyłki
 • Nieuzasadnione reklamacje oraz uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą rozpatrywane

 §5 Własność intelektualna

 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu

§6 Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach zawieranej umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie
 • Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie złożenia zamówienia przez Klienta uniemożliwia jego złożenie i realizację
 • Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania
 • Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę
 • Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa
 • Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie ING Bank Śląski jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności transferuj.pl
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów
 • Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta
 • Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów
 • Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów oraz weryfikacji i rozwoju swojej oferty
 • Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie  ze Stron Internetowych Sklepu

 §7 Postanowienia końcowe

 • Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.)
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl